masabdoli

درجه دیجیتال تنظیم باد لا

درجه دیجیتال تنظیم باد لاستیک درجه باد دیجیتال درجه bad درجه دیجیتال درجه باد درجه دیجیتال باد daraje لاستیک لاستیک خودرو باد لاستیک تنظیم باد مصرف سوخت مصرف بنزین mkt ناموجودتوضیحات

کم باد یا پر باد بودن لاستیک موجب: 1) کاهش عمر آن 2) افزایش مصرف سوخت خودرو و 3) کاهش ایمنی در رانند

       صفحه 1    از 1