ارسال نظر یا پیام و درخواست

محصولات تصادفی

صافکار_جادویی_ماشینصافکار جادویی ماشین

با استفاده از کیت صافکاری جادویی در کمتر از سه دقیقه بدنه اتومبیل خود را بدون رنگ ریختگی صاف نمائید .
دستگاه صافکار جادویی

طریقه استفاده از دستگاه صافکاری: محل فرورفتگی را با آب یا با الکل به خوبی تمیز می نمائید . سنبه صافکار را بر مرکز فرورفگی م