فروش و بازاریابی محصولات شما در سایت فارسی میتینگ

فارسی میتینگ

پايان نامه رشته كشاورزي

پايان نامه رشته كشاورزي

این محصول در حال حاضر موجود نیست
لطفا در همین صفحه محصولات مرتبط را چک نمائید و در صورت عدم وجود محصول آن را جستجو نمائید


پايان-نامه-رشته-كشاورزي-payn name-پايان نامه رشته كشاورزي-reshte keshavarzi-پایان نامه-دانشگاه صنعتيپايان-نامه-رشته-كشاورزي-payn name-پايان نامه رشته كشاورزي-reshte keshavarzi-پایان نامه-دانشگاه صنعتي

اين فايل حاوي دو پايان نامه مجزا از هم مي باشد كه توسط اساتيد محترم دانشكده كشاورزي دانشگاه صنعتي شاهرود با كسب نمره 19.7 مورد تاييد واقع شده است
فايل اول به صورت ورد و داراي 130صفحه شامل موارد زير ميباشد

موضوع :

تاثیر ورمی کمپوست و کود اوره بر خصوصیات کمی و کیفی دو توده بومی گیاه دارویی گشنیز

 

فهرست مطالب

 

فصل اول :مقدمه صفحه

 

1-1- مقدمه

 

فصل دوم کلیات و مرور منابع

 

2-1- گشنیز

 

2-1-1- تاریخچه ومنشا

 

2-1-2-  رده بندی

 

2-1-3-  گیاهشناسی

 

2-1-4-  موارد مصرف و خواص دارویی و درمانی

 

2-1-5-  ترکیبات شیمیایی موجود در گیاه

 

2-1-6-  زراعت گشنیز

 

2-1-6-1- کاشت 

 

2-1-6-2-نیاز های اکولوژیکی

 

2-1-6-3-مراقبت و نگهداری (داشت)

 

2-1-6-4-برداشت

 

2-2- نیتروژن 

 

2-2-1- اهمیت و نقش نیتروژن  

 

2-2-2- چرخش نیتروژن در گیاه

 

2-2-3-نیتروژن آلی خاک

 

2-2-4-معدنی شدن نیتروژن آلی خاک

 

2-2-4-1- آمینیزاسیون

 

2-2-4-2- آمونیاک سازی

 

2-2-4-3- نیترات سازی

 

2-2-5- آلی شدن نیتروژن

 

2-2-6-فرمهای قابل استفاده نیتروژن

 

2-2-7-منابع تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه

 

2-2-7-1-منابع طبیعی و آلی نیتروژن

 

2-2-7-2-کودهای شیمیایی نیتروژنه

 

2-2-7-2-1-کود اوره

 

2-2-8- علل کاهش مصرف کود های نیتروژنه

 

2-2-8-1-شستشوی نیتروژن توسط آب

 

2-2-8-2-پدیده دنیتریفیکاسیون

 

2-2-8-3-تصعید

 

2-2-9- مضرات و زیان های مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه

 

2-3- استفاده از کود های زیستی گامی به سوی کشاورزی پایدار

 

2-4- ورمی کمپوست

 

2-4-1- عوامل موثر در فرآیند تولید ورمی کمپوست

 

2-4-1-1- بستر مناسب

 

2-4-1-2- منبع غذایی

 

2-4-1-3- رطوبت

 

2-4-1-4- تهویه

 

2-4-1-5- کنترل درجه حرارت

 

2-4-1-6- سایر پارامترهای تاثیر گذار در تولید ورمی کمپوست

 

2-4-2- خصوصیات و ویژگی های ورمی کمپوست 

 

2-4-2-1-تاثیر بر جذب و فراهمی عناصر غذایی 

 

2-4-2-2-بهبود خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک 

 

2-4-3-تاثیر ورمی کمپوست بر افزایش عملکرد و اجزای عملکرد

 

2-4-4-تاثیر ورمی کمپوست در تلفیق با کود های شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه

 

2-4-5- برتری کاربرد ورمی کمپوست به کاربرد کمپوست و کود دامی

 

فصل سوم: مواد و روش ها

 

3-1- زمان و مکان آزمایش

 

3-2- مشخصات آب و هوا و نوع خاک محل مورد آزمایش

 

3-3-روش کار در مزرعه

 

3-3-1- تهیه زمین

 

3-3-2-طرح آزمایش در مزرعه

 

3-4-4- عملیات زراعی

 

3-4-4-1-آماده سازی زمین

 

3-4-4-2- کاشت

 

3-4-4-3- داشت

 

3-4-4-4-برداشت

 

3-5- صفات اندازه گیری شده در مزرعه و روش اندازه گیری

 

3-6- استخراج اسانس

 

3-7- تجزیه و اندازه گیری ترکیبات موجود در اسانس

 

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

 

فصل چهارم: نتایج و بحث

 

4-1- ارتفاع ساقه 

 

4 -2-تعداد چترک در چتر اصلی

 

4-3-تعداد دانه در چتر اصلی

 

4-4- وزن هزار دانه 

 

4-5- وزن خشک بوته

 

4-6- عملکرد میوه 

 

4-7- عملکرد بیولوژیک

 

4-8- شاخص برداشت

 

4-9- درصد اسانس در میوه گشنیز

 

4-10- عملکرد اسانس

 

4-11- لینالول 

 

4-11-1- درصد محتوای لینالول

 

4-11-2- عملکرد لینالول

 

4-12- آلفا-پینن 

 

4-13- گاما ترپینن

 

4-14- ژرانیل استات

 

4-15- نتیجه گیری 

 

پیشنهادات

 

پیوست ها

 

منابع 

 

فايل دوم به صورت ورد شامل 140 صفحه داراي موضوعات زير است

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: مقدمه

 

1-1- مقدمه.. 2

 

فصل دوم: کلیات و مرور منابع

 

2 ـ 1 ـ سورگوم.. 9

 

2 ـ 1 ـ 1 ـ خصوصیات گیاه‌شناسی سورگوم.. 9

 

2 ـ 1 ـ 2 ـ منشا سورگوم.. 10

 

2 ـ 1 ـ 3 ـ اهمیت گیاه سورگوم.. 10

 

2 ـ 1 ـ 4 ـ اهمیت علوفه‌ای سورگوم.. 11

 

2 ـ 1 ـ 5 ـ طبقه بندی سورگوم.. 11

 

2 ـ 1 ـ 5 ـ1 ـ سورگوم دانه‌اي... 11

 

2 ـ 1 ـ 5 ـ 2ـ شيرين يا قندي... 12

 

2 ـ 1 ـ 5 ـ 3 ـ جارويي... 12

 

2 ـ 1 ـ 5 ـ4 ـ سورگوم علوفه ای... 12

 

2 ـ 1 ـ 6 ـ ارقام سورگوم.. 12

 

2 ـ 1 ـ 6 ـ 1 ـ رقم پگاه. 12

 

2 ـ 1 ـ 7 ـ موارد استفاده    13

 

2 ـ 1 ـ 8 ـ اکولوژی سورگوم.. 13

 

2 ـ 1 ـ 8 ـ 1 ـ کاشت.... 14

 

2 ـ 1 ـ 8 ـ 2 ـ داشت.... 15

 

2 ـ 1 ـ 8 ـ3 ـ برداشت.... 16

 

2 ـ 2 ـ شنبلیله.. 16

 

2 ـ 2 ـ 1 ـ خصوصيات گياه شناسي شنبلیله.. 16

 

2 ـ 2 ـ 2 ـ منشا و پراكنش..... 17

 

2 ـ 2 ـ 3 ـ پراكنش گونه‌‌هاي ديگر. 17

 

2 ـ 2 ـ 4 ـ اهميت گياه شنبليله.. 18

 

2 ـ 2 ـ 5 ـ اهميت علوفه‌ای گياه شنبليله 18

 

2 ـ 2 ـ 6 ـ اهميت گياه شنبليه به لحاظ زراعي و موارد استفاده. 19

 

2 ـ 2 ـ 7 ـ متابولیت دارویی مهم در گياه شنبليله.. 20

 

2 ـ 2 ـ 8 ـ اکولوژي شنبلیله.. 20

 

2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 ـ کاشت.... 20

 

2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 ـ داشت.... 21

 

2 ـ 2 ـ 8 ـ 3 ـ برداشت.... 22

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ كيفيت علوفه  . 22

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 1 ـ قابليت هضم ماده خشک.... 23

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 2 ـ پروتئين خام.. 24

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 3 ـ کربوهيدرات هاي محلول در آب  . 24

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 4 ـ خاكستر  . 25

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 5 ـ الیاف نامحلول در شوینده اسیدی... 25

 

2 ـ 2 ـ 9 ـ 6 ـ الیاف نامحلول در شوینده خنثی  . 25

 

2 ـ 3 ـ كشت مخلوط... 26

 

الف) كشت مخلوط درهم  . 26

 

ب) كشت مخلوط رديفي... 27

 

ج) كشت مخلوط نواري... 27

 

د) كشت مخلوط تأخيري... 27

 

2ـ 3ـ 1ـ مزاياي كشت مخلوط... 27

 

2ـ 3ـ 1ـ 1ـ  حد اكثر استفاده از منابع رشد.. 27

 

الف ) نور  . 28

 

ب ) آب  . 28

 

ج ) عناصر غذايي  . 28

 

د ) نيروي انساني  . 29

 

2ـ 3ـ 1ـ 2ـ افزايش عملكرد  . 29

 

2ـ 3ـ 1ـ 3ـ  بهبود پايداري عملكرد  . 29

 

الف ) كاهش خطر خشكي   . 30

 

ب ) كاهش آسيب آفات و بيماري‌ها   . 30

 

2ـ 3 ـ 1 ـ 4 ـ حاصلخيزي خاك   . 30

 

2ـ 3 ـ 1 ـ 5 ـ حفاظت خاك   . 31

 

2ـ 3 ـ 1 ـ 6 ـ كنترل علف‌هاي هرز. 31

 

2 ـ 3 ـ 1 ـ 7 ـ حفاضت از باد و سرما 32

 

2ـ 3 ـ 1 ـ 8 ـ افزايش كيفيت محصول.. 32

 

2ـ 3 ـ 2 ـ معايب كشت مخلوط... 33

 

2ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ محدوديت استفاده از ماشينهاي كشاورزي... 33

 

2ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ آللوپاتي... 34

 

2ـ 3 ـ 2 ـ 4 ـ متفاوت بودن نيازهاي غذايي و سموم شيميايي... 34

 

2ـ 3 ـ 2 ـ 5 ـ مديريت زراعي... 35

 

2ـ 4 ـ کودها 35

 

2ـ 4 ـ 1ـ کودهای شیمیایی... 35

 

الف) کودهای نیتروژنه.. 35

 

ب) کودهای فسفره. 35

 

ج) کودهای پتاسیم  . 36

 

2ـ 4 ـ 2ـ کودهای زیستی... 36

 

2ـ 5 ـ بررسی مطالعات انجام شده. 38

 

2ـ 5 ـ1 ـ تاثیرکشت مخلوط بر عملکرد کمی گیاهان علوفه­ای... 38

 

2ـ 5 ـ2 ـ تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد کیفی گیاهان علوفه­ای... 39

 

2ـ 5 ـ3 ـ تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر عملکرد کمی و کیفی گیاهان علوفه‌ای... 41

 

2ـ 5 ـ4 ـ تاثیر کشت مخلوط بر عملکرد کمی گیاهان دارویی... 42

 

2ـ 5 ـ4 ـ تأثیر کودهای شیمیایی، زیستی و تلفیقی بر عملکرد کمی و ماده موثره گیاهان دارویی... 43

 

2ـ 5 ـ4 ـ تاثیر کشت مخلوط در کنترل علف‌هاي هرز. 46

 

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها

 

 

3ـ 1 ـ موقعيت جغرافيايي و زماني... 49

 

3ـ 2 ـ ويژگي هاي آب وهوايي منطقه.. 49

 

3ـ 3 ـ خصوصيات خاكشناسي محل اجراي آزمايش..... 49

 

3ـ 4 ـ نقشه اجرای طرح.. 50

 

3ـ 5 ـ رقم مورد استفاده. 51

 

3ـ 6 ـ عمليات زراعي  . 51

 

3ـ 6 ـ1 ـ تهيه و آماده سازي زمين... 51

 

3ـ 6 ـ2 ـ عملیات کاشت  . 52

 

3ـ 6 ـ3 ـ عملیات داشت.... 53

 

3ـ 6 ـ4 ـ عملیات برداشت و نمونه برداری... 53

 

3ـ 7 ـ صفات مورد بررسی... 53

 

3ـ 7 ـ 1ـ ارتفاع.. 53

 

3ـ 7 ـ 2ـ اندازه‌گیری کلروفیل سورگوم.. 54

 

3ـ 7 ـ 3ـ وزن خشک گیاهان و علف‌های هرز. 54

 

3ـ 7 ـ 4ـ ارزيابي کيفيت علوفه.. 54

 

3ـ 7 ـ5 ـ اندازه گیری متابولیت دارويي شنبلیله (تریگونلین). 55

3ـ 7 ـ6 ـ محاسبه سودمندی زمین  (LER). 56

3ـ 7 ـ7 ـ محاسبات آماري... 57

 

فصل چهارم: نتایچ و بحث

 

4ـ 1ـ  ارتفاع بوته سورگوم.. 59

 

4ـ 2 ـ کلروفیل سورگوم.. 61

 

4ـ 3ـ وزن خشک برگ سورگوم.. 62

 

4ـ 4 ـ  وزن خشک ساقه سورگوم.. 63

 

4ـ 5 ـ  نسبت وزن خشک برگ به ساقه سورگوم.. 65

 

4ـ 6 ـ عملکردعلوفه خشک سورگوم.. 66

 

4ـ 7ـ ارتفاع بوته شنبلیله.. 68

 

4 ـ 8 ـ ماده موثره شنبلیله (تریگونلین). 70

 

4ـ 9ـ عملکرد ماده خشک شنبلیله.. 73

 

4ـ 10 ـ عملکرد کل علوفه خشک.... 74

 

4ـ 11 ـ نسبت برابری زمین (LER). 76

 

4ـ 12 ـ زیست توده علف‌های هرز. 77

 

4ـ 13 ـ ماده خشک قابل هضم علوفه سورگوم.. 79

 

4ـ 14 ـ درصد پروتئین خام علوفه سورگوم.. 81

 

4ـ 15 ـ کربوهیدرات‌های محلول علوفه سورگوم.. 83

 

4ـ 16 ـ درصد خاکستر علوفه سورگوم.. 84

 

4ـ 17 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوفه سورگوم.. 86

 

4ـ 18 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی در علوفه سورگوم.. 87

 

4ـ 19 ـ ماده خشک قابل هضم علوفه شنبلیله.. 88

 

4ـ 20 ـ درصد پروتئین خام علوفه شنبلیله.. 89

 

4ـ 21 ـ درصد کربوهیدرات‌های محلول علوفه شنبلیله.. 91

 

4ـ 22 ـ درصد خاکستر علوفه شنبلیله.. 92

 

4ـ 23 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی علوفه شنبلیله.. 94

 

4ـ 24 ـ درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی در علوفه شنبلیله.. 95

ـ نتیجه گیری... 97ـ توصیه‌ها و پیشنهادات.... 98ـ پیوست‌ها. 99ـ منابع... 105

ـ فهرست جداول

جدول 3-1: نتايج تجزيه فيزيكي و شيميايي خاك محل آزمايش.... 50

شکل 3-2: نقشه کشت... 51

ـ فهرست شکل‌ها

 

شکل 4-1: اثر اصلی ترکیبات کشت روی ارتفاع بوته سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله. 60شکل 4-2: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر شاخص کلروفیل سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله... 62شکل 4-3:اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر وزن خشک برگ سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله. ...63شکل 4-4:اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر وزن خشک ساقه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله. ...64شکل 4-5: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر نسبت وزن برگ به خشک ساقه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  66شکل 4-6: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر عملکرد علوفه خشک سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  67شکل 4-7: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر ارتفاع بوته شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگو. 69شکل4-8: اثر اصلی ترکیبات کشت روی ماده موثره (تریگونلین) شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم. 69شکل4-9: اثر اصلی ترکیبات کشت روی عملکرد ماده خشک شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم. 72شکل 4-10: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر عملکرد کل علوفه خشک سورگوم و شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی   75شکل4-11: مقایسه LER کلی کشت مخلوط در تیمارهای مختلف کودی.. 77شکل 4-12: اثر اصلی ترکیبات کشت روی زیست توده علف‌های هرز کشت در مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله. 78شکل 4-13: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد ماده خشک قابل هضم علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  80شکل 4-14. اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد پروتئین علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  83شکل 4-15: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد کربوهیدرات‌های محلول در آب علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  84شکل 4-16: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد خاکستر علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  85شکل4-17: اثر اصلی ترکیبات کشت روی الیاف نامحلول در شوینده اسیدی در علوفه سورگوم درکشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  86شکل4-18: اثر اصلی ترکیبات کشت روی الیاف نامحلول در شوینده خنثی در علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  88شکل 4-19: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد ماده خشک قابل هضم علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  89شکل4-20: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد پروتئین خام علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  90شکل 4-21: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد کربوهیدرات‌های محلول در آب علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  92شکل 4-22:  اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد خاکستر علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  93شکل 4-23: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم. 94شکل 4-24: اثر متقابل نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت بر درصد الیاف نامحلول در شوینده خنثی علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم  96ـ پیوست‌هاجدول 4-1: تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله. 100جدول 4-2: مقايسه ميانگين اثرات اصلي (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله  100جدول 4-3: تجزیه واریانس صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله. 101جدول 4-4:  مقايسه ميانگين اثرات اصلي (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات مورد مطالعه در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله  101

جدول4-5:  مقادیر شاخص LER علوفه خشک شنبلیله و سورگوم تحت تاثیر سطوح کودی و ترکیب کشت در کشت مخلوط افزایشی   102

جدول4-6:  تجزیه واریانس صفات کیفی علوفه سورگوم در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله در سیستم‌های مختلف کوددهی   103

جدول 4-7:  مقايسه ميانگين اثرات اصلي (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات کیفی علوفه سورگوم در در کشت مخلوط افزایشی با شنبلیله  103

جدول4-8:  تجزیه واریانس صفات کیفی علوفه شنبلیله در کشت مخلوط افزایشی سورگوم و شنبلیله در سیستم‌های مختلف کوددهی   104

جدول 4-9:  مقايسه ميانگين اثرات اصلي (نوع کود نیتروژن و ترکیبات کشت) روی صفات کیفی علوفه شنبلیله در در کشت مخلوط افزایشی با سورگوم 


پايان نامه رشته كشاورزي


محصولات مرتبط

راهنمای-نحوه-گزارش-نویسی-مهندسان-ناظر-ساختمان

قابل توجه کلیه مهندسان عمران و معماری عضو سازمان نظام مهندسی و مهندسین جوان و ناظر ساختمانی که دارای پروانه اشتغال به کار نظارت می باشند و در ساخت

تلویزیون-دیجیتال-در-اندروید-بدون-اینترنت

کانال های تلویزیونی دیجیتال بر روی اندروید بدون نیاز به اینترنت با استفاده از چند کار بسیار ساده و نرم افزار ضمیمه شده و آموزش مربوطه که ضمیمه ای

10-میلیـون-ایمیل-فعال-ایرانی-و-خارجی

این محصول شامل 10 میلیون ایمیل فعال ایرانی وخارجی میباشد و به صورت 105 فایل نوت پد جمع آوری شده ,  که در هر فایل، هر آدرس ایمیل در یک خط قرار گر

راه-حلی-واقعی-برای-رفع-بی-اشتهایی-اطفال

دانشمندان معتقدند لوزه ها در تكامل دستگاه ایمنی بدن كودك نقش دارند. لوزه ی كودكان به طور طبیعی بزرگ تر از افراد بالغ است و با افزایش سن از حجم آن كاس

آموزش-کامل-تکنیک‌های-تست‌زنی-مهندسی-معکوس

آموزش کامل تکنیک‌های تست‌زنی مهندسی معکوس آیا می دانید با زدن حتی یک تست صحیح می توانید شانس موفقیت خود را افزایش داده و چند هزار نفر را پشت سر بگذا

نقشه-اجرایی-تخت-نوزاد-سرویس-خواب-کشتی

طراحی این محصول توسط نرم افزار Solid Works 2015 صورت گرفته است. این محصول جهت خوابیدن نوزاد و یا کودک شما طراحی گردیده است. روش طراحی ا

آموزش-مشاغل-بدون-سرمايه

بسمه تعالی در این مقاله چند صفحه ای سعی کرده ایم به شما نشان دهیم که هر انسان تواناییهای خاص خود را دارد و قدرت تفکر و حل مشکلات را داشته و تنها

بانک-شماره-موبایل-استان-تهران-دائمی-و-اعتباری-همراه-اول

فروش ویژه بانک شماره موبایل استان تهران بیش از 8 میلیون شماره به تفکیک شهر های استان 50 شهر دائمی و اعتباری مخصوص ارسال پیامک تبلیغاتی

پکیج-فایل-اکسل-تنظیم-صورت-وضعیت-و-تعدیل-صورت-وضعیت

فايل اکسل صورت وضعيت بعلاوه فايل اکسل تعديل در يک پکيج و با 25 هزار تومانتخفيف ويژه فروش هر دو نرم افزار فوق با قيمت بي نظير 80 هزار تومان

یبوست-کودک-خود-را-با-هومیوپاتی-برطرف-کنید

سوال :  با خرید این محصول من دقیقا صاحب چه چیزی می شوم؟ جواب : با خرید این محصول شما یک فایل پی دی اف شش صفحه ای را دانلود می کنید که در

مشاهده کامل گروه محصولات دانلودی 3
تقویم و زمان
  • امروز : سه شنبه۱۳۹۵/۱۰/۲۸ شمسی
  • برابر با : 1/17/2017 میلادی
  • و مصادف با : ١٨/٤/١٤٣٨ قمری
  • شناسه شما : 184.73.12.144

قفل اثر انگشت

قفل برقی

قفل رمزی درب آپارتمان

قفل رمزی دیجیتال

قفل رمزی و دستگیره درب دیجیتال
خرید قفل برقی و دستگیره با اثر انگشت

قفل رمزی

قفل اثر انگشت

درب ساختمان

برنامه قفل گذاری اندروید
دانلود برنامه قفل گذاری برای اندروید