یخچال و گرم کن فندکی ماشین

یخچال و گرم کن فندکی ماشین
تصویر اول

حتما در سفرهای خانوادگی یا شخصی خود جای خالی وسیله ای که با آن بتوان غذاها را گرم نگه دارد و یا از فاسد شدن مواد غذایی جلوگیری کند را در خودروی خود ا

یخچال و گرم کن فندکی ماشین
تصویر دوم

حتما در سفرهای خانوادگی یا شخصی خود جای خالی وسیله ای که با آن بتوان غذاها را گرم نگه دارد و یا از فاسد شدن مواد غذایی جلوگیری کند را در خودروی خود ا

فارسی میتینگ