عينك خلباني شيشه جيوه اي ري بن Ray Ban

عينك خلباني شيشه جيوه اي ري بن Ray Ban
تصویر اول

در روزهايي كه نور خورشيد شدت زيادي دارد گيرنده هاي نوري شبكيه تحريك مي شوند و حساسيت كنتراست آنها كاهش مي يابد. عينك هاي آفتابي رنگ هاي نارنجي ، بنفش

عينك خلباني شيشه جيوه اي ري بن Ray Ban
تصویر دوم

در روزهايي كه نور خورشيد شدت زيادي دارد گيرنده هاي نوري شبكيه تحريك مي شوند و حساسيت كنتراست آنها كاهش مي يابد. عينك هاي آفتابي رنگ هاي نارنجي ، بنفش

فارسی میتینگ