عینک خلبانی شیشه جیوه ای ری بن Ray Ban

عینک خلبانی شیشه جیوه ای ری بن Ray Ban
تصویر اول

در روزهایی که نور خورشید شدت زیادی دارد گیرنده های نوری شبکیه تحریک می شوند و حساسیت کنتراست آنها کاهش می یابد. عینک های آفتابی رنگ های نارنجی ، بنفش

عینک خلبانی شیشه جیوه ای ری بن Ray Ban
تصویر دوم

در روزهایی که نور خورشید شدت زیادی دارد گیرنده های نوری شبکیه تحریک می شوند و حساسیت کنتراست آنها کاهش می یابد. عینک های آفتابی رنگ های نارنجی ، بنفش

فارسی میتینگ