دستگاه ورزشي ريووفلكس اكستريم Revoflex Xtreme

دستگاه ورزشي ريووفلكس اكستريم Revoflex Xtreme
تصویر اول

اين دستگاه ورزشي كه تمرينات سخت شكم، پهلو، بالا تنه و ساير حركات بدنسازي را براي شما به شكل مفرح و لذت بخش تبديل مي كند.با انجام حركات دستگاه ريووفلك

دستگاه ورزشي ريووفلكس اكستريم Revoflex Xtreme
تصویر دوم

اين دستگاه ورزشي كه تمرينات سخت شكم، پهلو، بالا تنه و ساير حركات بدنسازي را براي شما به شكل مفرح و لذت بخش تبديل مي كند.با انجام حركات دستگاه ريووفلك

فارسی میتینگ