فيلم آموزش شنا در خانه به صورت مولتي مديا

فيلم آموزش شنا در خانه به صورت مولتي مديا
تصویر اول

در اين فيلم شما ياد ميگيريد بهترين شناگر جهان شويد! شناي پروانه و قورباغه و تكنيك هاي آن و حركات كليدي و تمرينات موثر شنا به صورت كامل همه در قالب يك

فيلم آموزش شنا در خانه به صورت مولتي مديا
تصویر دوم

در اين فيلم شما ياد ميگيريد بهترين شناگر جهان شويد! شناي پروانه و قورباغه و تكنيك هاي آن و حركات كليدي و تمرينات موثر شنا به صورت كامل همه در قالب يك

فارسی میتینگ