فیلم آموزش شنا در خانه به صورت مولتی مدیا

فیلم آموزش شنا در خانه به صورت مولتی مدیا
تصویر اول

در این فیلم شما یاد میگیرید بهترین شناگر جهان شوید! شنای پروانه و قورباغه و تکنیک های آن و حرکات کلیدی و تمرینات موثر شنا به صورت کامل همه در قالب یک

فیلم آموزش شنا در خانه به صورت مولتی مدیا
تصویر دوم

در این فیلم شما یاد میگیرید بهترین شناگر جهان شوید! شنای پروانه و قورباغه و تکنیک های آن و حرکات کلیدی و تمرینات موثر شنا به صورت کامل همه در قالب یک

فارسی میتینگ