ماساژور صندلی ماشین ویبره حرارتی

ماساژور صندلی ماشین ویبره حرارتی
تصویر اول

این وسیله در واقع ماساژور همراه شما می باشد که در مکان ها و حالت های مختلف می توانید از آن استفاده نمایید.از هر فرصتی استفاده کنید و در حین رانندگی ب

ماساژور صندلی ماشین ویبره حرارتی
تصویر دوم

این وسیله در واقع ماساژور همراه شما می باشد که در مکان ها و حالت های مختلف می توانید از آن استفاده نمایید.از هر فرصتی استفاده کنید و در حین رانندگی ب

فارسی میتینگ