زمين شوي سطل دار چرخشي با دسته فلزي Spin Go

زمين شوي سطل دار چرخشي با دسته فلزي Spin Go
تصویر اول

كفشوي چرخشي 360 بدون نگه داشتن مي ايستد و قابل تغيير است اين ست كفشو به همراه خشك كن چرخان با سرعت بالا و چرخش 360 در هنگام ساييدن هر نوع سطحي را بطو

زمين شوي سطل دار چرخشي با دسته فلزي Spin Go
تصویر دوم

كفشوي چرخشي 360 بدون نگه داشتن مي ايستد و قابل تغيير است اين ست كفشو به همراه خشك كن چرخان با سرعت بالا و چرخش 360 در هنگام ساييدن هر نوع سطحي را بطو

فارسی میتینگ