زمین شوی سطل دار چرخشی با دسته فلزی Spin Go

زمین شوی سطل دار چرخشی با دسته فلزی Spin Go
تصویر اول

کفشوی چرخشی 360 بدون نگه داشتن می ایستد و قابل تغییر است این ست کفشو به همراه خشک کن چرخان با سرعت بالا و چرخش 360 در هنگام ساییدن هر نوع سطحی را بطو

زمین شوی سطل دار چرخشی با دسته فلزی Spin Go
تصویر دوم

کفشوی چرخشی 360 بدون نگه داشتن می ایستد و قابل تغییر است این ست کفشو به همراه خشک کن چرخان با سرعت بالا و چرخش 360 در هنگام ساییدن هر نوع سطحی را بطو

فارسی میتینگ