دستگاه تصفیه هوای ال جی

دستگاه تصفیه هوای ال جی
تصویر اول

دستگاه تصفیه هوا ال جی مدل آکوا * اندازه محیط پیشنهادی : 44 متر (تا 50 متر را پوشش میدهد) * میزان جریان خروجی هوا : 5/3 متر مکعب در دقیقه * تعداد فیل

دستگاه تصفیه هوای ال جی
تصویر دوم

دستگاه تصفیه هوا ال جی مدل آکوا * اندازه محیط پیشنهادی : 44 متر (تا 50 متر را پوشش میدهد) * میزان جریان خروجی هوا : 5/3 متر مکعب در دقیقه * تعداد فیل

فارسی میتینگ