تی و زمین شو اسپین گو همراه خشک کن چرخان

تی و زمین شو اسپین گو همراه خشک کن چرخان
تصویر اول

کفشوی چرخشی 360 بدون نگه داشتن می ایستد و قابل تغییر است . این ست کفشو به همراه خشک کن چرخان با سرعت بالا و چرخش 360 در هنگام ساییدن هر نوع سطحی را ب

تی و زمین شو اسپین گو همراه خشک کن چرخان
تصویر دوم

کفشوی چرخشی 360 بدون نگه داشتن می ایستد و قابل تغییر است . این ست کفشو به همراه خشک کن چرخان با سرعت بالا و چرخش 360 در هنگام ساییدن هر نوع سطحی را ب

فارسی میتینگ